سلسله نشست های ارتقاء تاب آوری و رقابت پذیری زنجیره ارزش با محوریت صنایع بنادر و دریانوردی

– هوشمندسازی و تحول دیجیتال در بنادر
سازه های دریایی
– محیط زیست دریایی
– زنجیره حمل و نقل دریایی
– خدمات تعمیر، نگهداری و بازرسی فنی
– مـدیریت یکپـارچه اطلاعـات دریـایى
– سیستم های شناسایی و ردیابی
تخلیه و بارگیری