Declaration of need

اعلام نیاز فناورانه

به اطلاع می رساند در صورت نیاز به ارتباط فناورانه با شرکت های دانش بنیای به منظور رفع نیازمندی و چالش فناورانه ، خرید خرید محصول ، سرمایه گذاری و ... لازم است فرم زیر را دریافت نموده و پس از تکمیل آن در بخش ضمیمه ارسال نمایید.

بدیهی است شرکت ها و محصولات معرفی شده صرفا بر اساس بانک اطلاعاتی شرکت های متقاضی ارزیابی دانش بنیان صورت می گیرد و کلیه الزامات فنی ، مالی و اجرایی همکاری مجموعه متقاضی با این شرکت ها باید مورد مذاکره و بررسی متقاضی قرار گیرد.