آنزیم گلوکزایزومراز جهت تولید فروکتوز

فراخوان حل مساله
شرح مساله

امروزه مصرف محلول هاي قندي حاوي فروكتوز بـالا بـيش از ساكارز رواج يافتـه اسـت . همچنين فروکتوز به دليل ويژگي هاي خاص خود در صنايع مختلـف غذايي و داروسازي استفاده مي گردد. استفاده از روش هـاي شـيميايي مثـل اسـتفاده از تركيبـاتي همچـون آلومينـات سـديم جهت تولید فروکتوز، کارایی لازم و توانايي صنعتي شدن را نداشتند. ايـن در حالي بود كه با كاربرد آنزيم گلوكز ايزومراز هيچ يك از معايب عنوان شده، مشاهده نگرديـد. حال آنچه این نیاز بازار و صنعت را اهمیت بالاتری می بخشد، بومی سازی فناوری تولید این آنزیم، ایجاد اشتغال دانش بنیان، قطع وابستگی به این فرآورده مهم و جلوگیری از خروج ارز می باشد.

وضعیت :

در حال انجام

کلید واژه ها :

آنزیم - گلوکز ایزومراز - گلوکز- فروکتوز- فعالیت آنزیمی

حوزه های مرتبط :
  • مواد غذایی
شرایط همکاری :

قابل مذاکره

مهلت ارسال پروپوزال :

1400/02/15

نحوه ارسال پروپوزال :

proposal@shariftto.ir