فراوری گیاه نی جهت استفاده در خوراک دام

فراخوان حل مساله
شرح مساله

با توجـه بـه محدودیت منابع آب در ایران، فقر مراتـع از مهمترین عوامـل بازدارنـده در توسـعه دامپـروری می باشد. بـه همین دلیـل، نیـاز بـه منابـع خـوراک دام درکشـور رو بـه افزایش اسـت کـه بخشـی از آن از طریـق واردات تأمین می شـود. از آن جایـی کـه کشـورهای صـادر کننـده درصـدد توسـعه تولیـدات دامی در کشـور خـود و اسـتفاده از دانـه غلات درصنعت و تولیـد مـواد سـوختی می باشند، توسـعه دامپـروری را نمی تـوان بـر اسـاس واردات خـوراک دام برنامه ریـزی نمـود، از طرفی سـالانه حجـم انبوهـی از بقایـای کشـاورزی در کشـور تولیـد می شـود که می توانـد بخش قابـل توجهی از خـوراک دام هـا را تأمیـن كند که از آن جمله می توان به گیاه نی اشاره کرد که بیشتر در مناطق شمال کشور رشد می کند. بنـابرایـن چاره اندیشـی در راسـتای تأمیـن کمـی و کیفـی منابـع خـوراک دام مـورد نیاز در کشـور بر پایه فرآوری گیاه نی امـری ضروری محسـوب می شـود، به همین دلیل مؤسسه توسعه فناوری و نوآوری شریف چالش « فرآوری گیاه نی جهت استفاده در خوراک دام » را برگزار نموده است.

وضعیت :

در حال انجام

کلید واژه ها :

گیاه نی- خوراک دام- فرآوری- پسماندهای کشاورزی- ساقه، ارزش غذایی - ضریب هضمی

حوزه های مرتبط :
  • مواد غذایی
شرایط همکاری :

قابل مذاکره

مهلت ارسال پروپوزال :

1400/02/15

نحوه ارسال پروپوزال :

proposal@shariftto.ir