کاتالیست نیکل

فراخوان حل مساله
شرح مساله

کاتالیست نیکل به طور گسترده در فرآیندهای هیدروژناسیون مورد استفاده قرار می گیرد. در فرآیند تولید سوربیتول نیاز به استفاده از کاتالیست در رآکتور هیدروژناسیون می باشد. کاتالیست مورد استفاده در رآکتور، نیکل پایدار و احیاء شده روی ساپورت های آمونیوم سیلیکا بوده که حاوی % 60-66 وزنی نیکل می باشد. این ساپورت می تواند به صورت پلت، قرص یا ذرات خرده شده با اندازه ذرات 0/066تا 0/187 اینچ یا مش 4-12 باشد و دارای سطح فعال در محدوده 140-180 متر مربع برگرم می باشد؛ لذا سبب برهم کنش های مؤثر از طریق سایت های فعال کاتالیست شده و در نهایت با تسریع واکنش احیا هیدروژنی محصول نهایی تولید می گردد. تولید داخلی این محصول مانع از خروج ارز از کشور و وابستگی این صنعت خواهد شد.

وضعیت :

در حال انجام 

کلید واژه ها :

نیکل - کاتالیست - هیدروژناسیون

حوزه های مرتبط :
  • مواد غذایی
شرایط همکاری :

قابل مذاکره

مهلت ارسال پروپوزال :

1400/02/15

نحوه ارسال پروپوزال :

proposal@shariftto.ir