ضد کف آمین (SAG7133)

فراخوان حل مساله
شرح مساله

کف زایـی یکـی از اصلی تریـن مشـکلات در پالایـشگاه ها اسـت. بـه منظـور حـذف ایـن پدیـده نامطلـوب از محلـول شـیمیایی بـه نـام ضدکـف اسـتفاده میشـود. آنتی فوم یا ضد کف افزودنی شیمیایی می باشد که باعث کاهش و مانع شکل گیری کفی است که در طی فرآیندی شیمیایی مایعات ایجاد شده است. معمولا در انجام فرآیندهای شیمیایی کف ها باعث ایجاد مشکلات جدی روی سطح پوشاننده می شوند.
ترکیبــات اســیدی و مشــکلات ایجــاد شــده در اثــر حضــور ایــن ترکیبــات، پالایشگاه ها را با مشکلات جدی روبرو می کند . کفزایــی یکــی از متداولتریــن مشــکلات در بــرج جـذب اسـت کـه باعـث افزایـش مصـرف آمیـن، اختـلاف فشـار در بـالا و پاییـن بـرج و در نهایـت کاهـش راندمـان میشــود.
از مهمتریــن مــوارد كفزايــي در محلــول آمیــن می تــوان بــه حضــور ذرات معلــق جامــد، هیدروکربنهــای مایــع، مـواد حاصـل از تجزیـه آمیـن، پاییـن بـودن دمـای آمیـن و دمـای گاز ورودی بـه بـرج و هـر مـاده خارجـي كـه وارد محلــول آميــن شــود از قبيــل گريــس اشــاره کــرد.
کـف از حبابهایــی از جنــس مایــع کــه مولکولهــای گاز را در بـر میگیرنـد، تشـکیل شـده اسـت. سـطوح جداکننـده محفظــه حبابهــای مجــاور بــه دلیــل نــازک بــودن، هــدف مــواد ضدکــف میباشــند. عملکــرد ضدکــف بـه خـواص شـیمیایی محلـول، عوامـل فعـال سـطحی و شــرایط عملیاتــی بســتگی دارد. ضدکفهــا را میتــوان بــه ســه دســته روغنهــای غیرقطبــی(مــواد معدنــی و ســيليکونها) ، روغنهــای قطبــی (الکلهــا و اســيدهای چــرب، الکیلآمینهــا، الکیلآمیدهــا و …) و ذرات جامــد ناســازگار بــا آب تقســیم کــرد . ضدکفهــای ســیلیکونی پلیمرهایــی بــا اتصــالات ســیلیکون(عمدتــا پلــی دی متیل سیلوکســان) اســت. ســیلیکون ترکیبــی آبگریــز اســت کــه بــرای اســتفاده به عنــوان ضدکــف در ســیالات غیرآبــی نظیــر نفــت مناســب اســت. در ضدکف هایــی بــا پایــه الــکل از مقادیــر بــالای الــکل به منظــور کنتــرل کــف در ســیالات آبــی اســتفاده شــده اسـت.
ضدکفهایـی بـا پایـه سـلیکونی ماننـد 7133 SAG و نـوع غلیظ شـده آن SAG 220 انتخابهـای بسـیار مناسـبی بـرای کنتـرل کـف در واحدهــای آمیــن میباشــند. در مقایســه بــا نمونه هــای مشــابه میتــوان از مقادیــر کمتــر ایــن ضدکفهــا در واحدهــای آمیــن اســتفاده کــرد. از بیــن بــردن ســریع کــف، مقاومــت و دوام بــالا، مقاومــت گرمایــی مناســب و بهره بــرداری آســان از جملــه مزایــای ایــن ضدکفهــا میباشــند.

وضعیت :

در مرحله تست صنعتی

 

کلید واژه ها :

ضد کف - ضدکف آمین - SAG7133 - پالایشگاه - برج جذب - سیلیکون

حوزه های مرتبط :
  • صنایع شیمیایی
  • پالایشگاه
شرایط همکاری :

قابل مذاکره

مهلت ارسال پروپوزال :

پایان مهلت

نحوه ارسال پروپوزال :

proposal@shariftto.ir